Om Föreningen Nepals Vänner

Föreningen Nepals Vänner bildades för att ”stödja personella och andra insatser i Nepal, inklusive kunskapsutbyte mellan våra länder, med syfte att främja Nepals utveckling”.

Vi kontaktar privatpersoner, second hand-butiker, företag, kyrkor och organisationer för att ordna finansiering.

Styrelse

Torsten Åhs, ordförande

Bo Wikström, kassör

Peder Eriksson, sekreterare

Bernt-Olof Konnebäck

Ewa Friman

Marie Schön

Ulla Eriksson

Suppleanter: Paul Friman

Revisorer

Nermina Piric

Conny Harrysson (supl)

Föreningen Nepals Vänners Org nr 802468-2877

***************************************************************

Verksamhetsberättelse för år 2019

Bakgrund

Föreningen Nepals Vänner (FNV) bildades augusti 2012 för att ekonomiskt stödja och möjliggöra utresa och missionstjänst för Ulla och Peder Eriksson. Det blev en 3-årig period som EFK:s missionärer i Nepal. I november 2015, efter den stora jordbävningen den 25 april 2015, hölls en Nepaldag i Stockholm. Då beslutades att föreningen skulle anta en ny utmaning, att samla in de medel som behövdes för att återuppbygga en av de jordbävningsdrabbade skolorna i Gorkha distriktet, Arkul School, som Asal Chhimekee Nepal (ACN = Goda Grannar) skulle bygga upp.

Arkul School är byggd, betald och skolverksamheten i full gång.

Föreningen har två större projekt i Nepal, New Hope och Spisprojektet samt har stöttat med pengar till ACN katastrofarbete i samband med virvelstormar och översvämningar.  Mer om dem nedan.

Verksamhet 2019

New Hope

2018 fick FNV en förfrågan från ACN om att sponsra ett skolutvecklingsprojekt för några skolor i Gorkha, varav Arkul School är en. Projekt kallas för New Hope.

Under året har vi fått två rapporter från ACN, den 17 juni och den 10 dec, vilka har förmedlats till styrelsen. Några utdrag ur rapporterna nedan.

ACN genomförde en tre-dagars kurs i september för att utbilda och uppmuntra lärare från åtta skolor i området. Utbildningen fokuserade på förståelse för lärande, undervisning, vikten av läroplan, barns utveckling etc. Utbildningen var både teoretisk och praktisk. Efter utbildningen utryckte en lärare, ”Vi fick nya idéer för hur vi ska undervisa.” Lärarna var mycket glada över det de lärt sig.

ACN har utrustat några skolor i området med bibliotek. Studenterna uppskattade mycket att få nya böcker och annat läsmaterial samt möbler i sina bibliotek.

Antal skolor som får del av New Hope satsningen har utökats till 7 skolor: 

1. Arkul Primary School 

2. Janajagrti Primary School 

3. Chandroday Secondary School 

4. Jana Kalyan Secondary School 

5. Shreenathkot Lower Secondary School (additional) 

6. Buddha Chandi Primary School (additional) 

7. Balkalyan Primary School (additional) 

Antalet elever i Arkul School har ökat. Det är nu 45 elever i skolan.

Under hösten har Surendra Das ersatt Bijaya Shrestha som kontaktperson mellan ACN och skolorna i Gorkha.

Rökfria och energisnåla spisar i Rolpa, etapp 2

Under året kom en ny förfrågan från International Nepal Fellowship, INF, om att sponsra ytterligare 1007 spisar i Rolpa. FNV antog utmaning och har som målsättning att samla in de medel som behövs under en tre-årsperiod. Pengar har samlats in och de första 250 spisarna distribuerade under hösten.

ACN:s katastrofarbete, Bara Parsa

Det kom ett upprop från ACN om hjälp till de nödställda i södra Nepal efter att en stor tornado hade dragit fram. Under monsunen drabbades området igen av översvämningar. FNV har stöttat ACN med cirka 20 000 kr.

Avslut på hjälparbetet efter jordbävningen 2015

FNV var inbjudna att närvara och medverka vid ACN:s avslutningsceremoni den 23 – 24 feb. Ulla och Peder hade möjlighet att representera föreningen. FNV tilldelades ett ”Token of Love”.

Inbjudan till Sabina Tiwari

Jakob Altgärde önskade inbjuda Sabina Tiwari till Sverige för ett studie- och utbildningsbesök. (Se 2018:s årsmötesprotokoll) ”Sabina har varit lab-chef på Tansen-sjukhuset i nio år och hon planerar nu att resa runt som konsult till andra lab i Nepal och hjälpa dem att utveckla verksamheten”. Med ett generöst stöd från Livlina Nepal kunde FNV bekosta Sabinas resa till Sverige. 

Insamlat under 2019

Enskilda givare – 131 kkr

Second Hand-butiker – 155 kkr

Andra organisationer – 126 kkr

Förmedlat under 2019:

Spisprojektet – 159 kkr

New Hope – 50 kkr

Katastrofhjälp – 20 kkr

PNC – 36 kkr

Bethesda – 50 kkr

Informationstillfällen

Lördagen den 30 mars genomfördes en ny typ av informationstillfälle. Det var Björn och Majsan Cedersjö, Örebro, som inbjöd vänner till sitt hem. Torsten Åhs berättade om FNV:s arbete samt visade filmerna om New Hope och Spisprojektet. Eftersom första träffen blev fullbokad snabbt (20 personer) blev det ytterligare ett informationstillfälle på kvällen (17 personer). Det blev mycket fina samtal vid båda tillfällena. En mötesform som vi borde utveckla mer.

Ulla och Peder Eriksson har haft tre informationstillfällen. Den första var vid Lions Garphyttans möte den 14 jan. Inte många som kom, men det var ett mycket bra samtal som följde på presentationen. Ulla och Peder medverkade vid förmiddagsgudstjänsten i Stora Mellösa den 14 april. Den 19 maj hade de en andakt, på boendet Gillet i Örebro som handlade om arbetet i Nepal.

Våra samarbetspartners

Asal Chhimekee Nepal, på svenska Goda Grannar, består av ett 40-tal kyrkor i Pokhara som samarbetar med socialt arbete bland de mest behövande.

International Nepal Fellowship är en av de äldsta NGOs i Nepal. Började arbetet 1952 med ett sjukhus, Shining Hospital, i Pokhara. Numera har INF ett stort medicinskt och utvecklingsarbete i västra Nepal. INF är en ekumenisk och internationell biståndsorganisation i Nepal.